KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOGĄ SIĘ Z NAMI PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ?

emTouch Marcin Młynarczyk posiadający adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Adama Bienia 6/43, 42-200 Częstochowa, NIP 573-251-73-37, adres poczty elektronicznej: [email protected] numer telefonu: 509646290. Za pomocą podanych numerów i adresów prosimy o kontaktowanie się z nami.    

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

Realizacja Umowy Sprzedaży na odległość

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe i adresowe podane przez Państwa w Formularzu Zamówienia lub emailu stanowiącym oświadczenie woli odpłatnej dostawy wskazanych towarów. Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy sprzedaży towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Założenie Konta oraz uwierzytelnianie Użytkownika w Sklepie

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa w formularzu zamówienia w Sklepie, to znaczy adres e-mail oraz ustanowione przez Państwa hasło. Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  

Usługi wymagające założenia Konta

Rodzaje usług i funkcjonalności. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu świadczenia usług wymagających założenia Konta. Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Państwa dane osobowe podane przez w profilu użytkownika oraz dane dotyczące aktywności w Sklepie, jak również dane dotyczące sesji, Państwa urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Konta (dane obligatoryjne). Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności Konta. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu oraz ułatwienie korzystania z Sklepu i aplikacji mobilnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Sklepu

Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa aktywności w Sklepie, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Sklepu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące historii wyszukiwania, adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego. Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.  

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Państwa w profilu, takie jak dane rejestracyjne, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystają z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi. 

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Państwa w profilu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku. Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami oraz Użytkownikami niezalogowanymi, opartych na rzetelności i lojalności.  

Wykonywania obowiązku prawnego

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Państwa w profilu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, Podstawa prawna: Obowiązki takie wynikają z przepisów prawa (art.6 ust.1 lit. c RODO w tym: przepisów prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) lub prawa polskiego dotyczącego podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną.

Wyświetlanie stron www

Zakres danych: W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe zaobserwowane dotyczące Państwa urządzenia końcowego oraz zakończenia sieci (numer IP, numery urządzenia oraz inne dane) Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na świadczeniu usługi i konieczności zabezpieczenia przed nadużyciami.

Cele drugorzędne przetwarzania danych

Poza wskazanymi powyżej, możemy przetwarzać dane dla następujących celów drugorzędnych:

  • przeniesienie danych do archiwum,

  • audyty lub postępowania wyjaśniające,

  • wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej,

  • pozostałe badania statystyczne lub badania historyczne, lub naukowe,

   

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Przekazujemy Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Dostawcy usług: przewoźnicy towarów, dostawcy usług, biuro księgowe.

Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy realizacji zamówień. Dostawcy usług, którym przekazujemy dane osobowe, podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające). Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w Sklepie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych.  

Organy państwowe

Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.    

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w Sklepie dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych, do momentu wycofania zgody na to. Po usunięciu Konta Państwa dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 90 dni od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).    

JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniamy realizację Państwa uprawnień wskazanych poniżej. Można realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania poprzez kontakt z Nami.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Państwa dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu, oraz ułatwieniem korzystania z Sklepu, a także badaniem satysfakcji. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych, usuniemy te dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.
Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Mają Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta. Mają Państwo prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: a) wycofano określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę; b) Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; c) wniesiono sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych w celach marketingowych; d) wniesiono sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Sklepu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny; e) Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług. Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli zgłoszą Państwo takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Państwa wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych. Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach: a) gdy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni; b) gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądają ograniczenia ich wykorzystania; c) gdy Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) gdy wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystania danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Państwa szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Państwa dane osobowe. Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Mają Państwo prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, mają Państwo prawo: a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; c) uzyskać kopię swoich danych osobowych. Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Można tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych mają Państwo prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). odstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczono, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych sklepów. Mają Państwo prawo również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Państwa dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych. Podstawa prawna: art. 20 RODO

W jakim czasie spełniamy Państwa żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występują Państwo do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu. Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Państwa ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymają Państwo od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowano.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Mogą Państwo zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu uprawnień. Jeżeli uważają Państwo, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Państwu na mocy RODO zostały naruszone, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.    

W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Sklep używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Państwa Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby. Nasze komputery biurowe służące do fiskalizacji oraz realizacji zleceń są wyposażone certyfikowany program antywirusowy.  

CIASTECZKA COOKIES Cookies (ciasteczka) – są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas przeglądania przez Ciebie stron internetowych. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czas jego istnienia), oraz wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Nie są one w żaden sposób szkodliwe dla komputera ani dla zawartych na nim danych.